Till startsidan
Translate

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2017Sedan 2011 sammanställer och publicerar Kraftringen en hållbarhetsrapport. Syftet är att redovisa koncernens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Genom att mäta, presentera och ta ansvar för vad organisationen uppnått i vårt hållbarhetsarbete, vill vi visa på hög transparens gentemot Kraftringens uppdragsgivare, kunder och samarbetspartners samt övriga intressenter.

Kraftringens hållbarhetsrapport 2017 I förändring speglar hur året har präglats av förändringar både inom Kraftringen och i vår omvärld. Vi anpassar oss gradvis till en marknad som är snabbrörlig och kundstyrd, och fortsätter att ta vårt ansvar för omställningen till en hållbar framtid. 

Hållbarhetsrapporten är upprättad enligt GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards). GRI Standards är en global standard för hållbarhetsrapportering. 

Kraftringen omfattas av förändringarna i Årsredovisningslagen vilket innebär att vi från och med redovisningsår 2017 är skyldiga att hållbarhetsrapportera inom områdena miljö, sociala förhållanden och personal, mänskliga rättigheter samt anti-korruption. I lagkravet fastställs att man ska rapportera styrning, policyer, väsentliga risker och riskhantering samt relevanta indikatorer att mäta inom de lagstiftade områdena. 

För att säkerställa kvalitet, transparens och jämförbarhet har vi, liksom tidigare år, låtit en extern part granska och bestyrka vår rapport. 2017 års hållbarhetsrapport är granskad och bestyrkt av Ernst & Young AB

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta Helena Tillborg på 010-122 70 18 eller helena.tillborg@kraftringen.se


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]